Chung-bắt máy xong không nói gì cúp máy- đã chốt

G

Gọi 0849304391