Cuong- chưa có tiền , lúc nào có đủ tiền sẽ liên hệ mua sau

G

Gọi 0849304391