Nguyễn dung- để nhầm thôi chứ tôi không quan tâm đến thuốc gì cả

G

Gọi 0849304391