Nguyễn Hữu Thương- người dùng bận, ở ngay phú thọ để đưa ô cụ sang đó khám

G

Gọi 0849304391