Phạm công đức-dùng hết thuốc của bệnh viên tâm thần rồi lls

G

Gọi 0849304391