Triệu minh- đang họp, có gì gọi lại sau

G

Gọi 0849304391