Trung-khách 16/7, lại hỏi lại CKA với CKĐ có khác nhau k, uống hết thuốc của 108 rồi ll sau

G

Gọi 0849304391